Regulamin Śrem


Regulamin zajęć na miesiąc wrzesień 2019 mały basen.


Regulamin dotczy osób które we wrzesniu dokonywały płatności na kwote 120 zł (kwota ta zalicza się za wrzesień i część października) za naukę pływania na małym basenie w miesiącu wrześniu, z powodu zmiany firmy prowadzącej zajęcia na małym basenie od Października. Zajęcia prowadzone są przez firmę AR+ Jakub Jaeschke, później zgodnie z umową mały basen zostaję przekazany do obsługi firmie iPływam. 

 
 Nauka Pływania
Umowa  od 16 września 2019 roku – 30 września 2019 roku
 
1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem.
2. Usługa może być świadczona również przez inne podmioty powiązane osobowo z Usługodawcą i sytuacja ta poza zmianą rachunku bankowego nie wymaga zmiany tej umowy.
3. Zajęcia odbywać się będą na Basenie Śremskiego Sportu, ulica Stanisława Staszica 1a, 63-100 Śrem. 
4. Klient oświadcza, że zarówno on, jak i wszelkie osoby znajdujące się pod jego opieką zobowiązują się do przestrzegania panujących w obiekcie przepisów jak i regulaminów wewnętrznych obiektu.
5. Klient oświadcza, że jest opiekunem prawnym kursanta i działa w jego imieniu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, których bezpośrednią przyczyną może być niezastosowanie się do obowiązujących w obiekcie przepisów.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią przed oraz po zakończeniu zajęć nauki pływania.
8. Zajęcia nauki pływania będą trwały 45 minut.
9. Usługodawca zobowiązuje się do wydania karnetu, który po okazaniu na kasie basenowej będzie upoważniał do wejścia na basen na czas 70 minut.
10. Usługodawca oświadcza, że dopuszczalna ilość kursantów w grupie nie może przekraczać 6 osób.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy liczba kursantów będzie mniejsza niż 4 osoby. 
12. Jakakolwiek nieobecność Klienta na zajęciach nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu opłaty za nie, a Klienta nie zwalnia z obowiązku wniesienia stosownej opłaty.
13. Niewykorzystane zajęcia będą zwrócone w formie zajęć do samodzielnego wykorzystania na basenie Śremskiego Sportu, do wykorzystania w kolejnym miesiącu. W tym celu prosimy stawić się na basenie z karnetem na zajęcia i okazać go przy kasie. Odrabianie zajęć ważne jest na 70 minut dla dziecka i opiekuna. 
14.  Istnieje możliwość odrobienia zajęć przez kursanta w innej grupie o zbliżonym poziomie, pod warunkiem że nieobecność zostanie zgłoszona w systemie nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Odrobienie zajęć jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zapisaniu się w systemie do innej grupy.
15. Klientowi przysługuje prawo do wykorzystania 3 odrobień w semestrze w innej grupie, w okresie 5 tygodni od momentu zgłoszenia nieobecności. Odrabianie zajęć jest dobrowolne i możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w grupie.
16. W przypadku zgubienia karnetu, Klient traci możliwość odrobienia zajęć. Duplikat karnetu zostanie wystawiony zgodnie z ilością pozostałych zajęć.
17. W przypadku spóźniania się z płatnościami za zajęcia przez kursanta nie ma możliwości ich odrobienia.
18. W przypadku odwołania zajęć przez Usługodawcę, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. Niezwłocznie ustalony zostanie również termin w którym odwołane zajęcia będą mogły się odbyć.  W przypadku niemożliwości wyznaczenia terminu odrabiania zajęć, kolejna płatność zostanie umniejszona.
19. Umowa została sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
20. Zrozumiałem i akceptuję Regulamin w firmie AR+